برنجی که در زمان تولید ، کاشت و داشت محصول بدون استفاده از سموم شیمیایی آفت کش تولید و بسته بندی شده است .

به عبارتی دیگر غذا های ارگانیک غذا هایی هستند که تمام مراحل رشد آنها با سیستم طبیعی هماهنگ می باشد و در تولید آنها از سموم دفع آفات گیاهی نظیر قارچ کش ها و علف هرز کش ها استفاده نشده است .

– اصول و اهداف کشاورزی ارگانیک :

تولید غذا با کیفیت بالا در حد کافی

همگامی با طبیعت

تقویت چرخه زیستی در سیستم های زراعی

حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک ها در دراز مدت

بهره گیری از منابع کشاورزی  تهدید شونده تا حد امکان

– در حقیقت کشاورزی ارگانیک سعی دارد با بهره گیری از یافته های علوم زیستی بصورت تکنیکهای پیشرفته خود را از قید ترکیبات آگرو شیمیایی که کشاورزی صنعتی را به خود وابسته کرده است رها ساخته و به بهبود کیفیت خاک و محصولات کشاورزی کمک کند.

-این محصول توسط کشاورزان رهرو در مسیر سلامت و مصمم برای تولید محصولات سالم از طریق اعمال مدیریت ها و مناسب از جمله مدیریتهای تلفیقی آفات، خزانه مناسب، بذر خالص، مبارزه مکانیکی، مدیریت آب در زمین اصلی، کنترل علف هرز در مناطق مستعد با اب و هوای مساعد و خاک مناسب می باشد .

-در کشاورزی ارگانیک از بذر سالم، عاری از افت و بیماری که بومی می باشد جهت کشت استفاده می شود.

-خاک شالیزار با استفاده از کود حیوانی کاملا پوسیده عاری از هرگونه افت و بیماری و کود سبز و کود بیولوژیک حاصلخیز شده است .

-برای مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج از زنبور تریکوگراما و تله فرمونی استفاده میشود .

بیماری ها با بهبود شیوه کشت، استفاده از قارچ کش های بیولوژیک، استفاده از روشهای مکانیکی و نصب تله کنترل می شود .