دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: طبق روال همه ساله واردات برنج از ابتدای فصل برداشت به مدت ۴ماه یعنی تا ابتدای آذر ممنوع است.
ادامه مطلب